Code of Conduct

Innehåll

1 Om Code of Conduct
1.1 Våra kärnvärden

2 Affärsetik och affärsprinciper
2.1 Lagar och förordningar
2.2 Antikorruption

3 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
3.1 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
3.2 Likabehandling och mångfald
3.3 Särbehandling eller diskriminering
3.4 Föreningsfrihet
3.5 Lön och anställningsvillkor

4 Miljö

5 Efterlevnad av policy

6 Uppdateringar och granskningar

1 Om Code of Conduct

Grunden för uppförandekoden (Code of Conduct) är Safir Communications kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör.

Uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

  • Uppförandekoden gäller alla anställda inom Safir Communication samt styrelsen, och innehållet i koden ska respekteras och följas.
  • Uppförandekoden ska delges, respekteras och följas av våra affärspartners.
  • Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras vid behov med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda område.

1.1 Våra kärnvärden

Safir Communications kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

Professionalism
Vi har bred erfarenhet och djup spetskompetens inom våra verksamhetsområden, vilket lägger grunden för att vi kan möta våra kunders högt ställda förväntningar på insiktsfull och värdeskapande finansiell och strategisk kommunikation. Vårt arbete präglas av professionalitet och våra kunders framgångar är vår främsta drivkraft.

Integritet
Vi utgår alltid från kundens behov och arbetar nära våra kunder, med en helhetssyn på bolaget. Vi utför alla uppdrag med hög integritet och ett tydligt fokus på kvalitet samt värdeskapande. Vi utmanar och ifrågasätter om det behövs för att säkerställa att vi ger de bästa råden i varje situation.

Inkluderande
Vi är övertygade om att allting blir både roligare och bättre om det utvecklas i samverkan mellan människor och team. Därför strävar vi efter att bygga inkluderande team med integrerade kompetenser. För oss är förtroendefulla och kundnära relationer en självklarhet, och tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande helhetslösningar.

2. Affärsetik och affärsprinciper

2.1 Lagar och förordningar

Safir Communication följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma.

2.2 Antikorruption

Safir Communication agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

  • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.
  • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter.
  • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta.

3 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

3.1 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Safir Communication ska vara en trygg, inkluderande och säker arbetsplats. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa.
Alla ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. Vi är rädda om varandra och oss själva.
På arbetsplatsen ska det finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
Vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning, och verkar för en sund och säker arbetsmiljö.

3.2 Likabehandling och mångfald

Alla människors lika värde är en självklarhet. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

3.3 Särbehandling eller diskriminering

Safir Communication har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

3.4 Föreningsfrihet

Safir Communication accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar.

3.5 Lön och anställningsvillkor

Safir Communication ska betala rättvisa löner och förmåner till alla anställda. Alla medarbetare ska ha anställningsavtal som reglerar och fastställer överenskommelser avseende lön, arbetstider och övriga villkor.

4  Miljö

Safir Communication arbetar kontinuerligt för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat.

  • Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten.
  • Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.
  • Våra medarbetare ska ha relevant kompetens baserat på arbetsuppgifternas påverkan på miljön.

5  Efterlevnad av policy

Safir Communications VD ska verifiera efterlevnaden av denna policy kontinuerligt. VD ansvarar för att implementera och följa upp denna instruktion. Om du har frågor om denna instruktion, vänd dig till VD. Alla avvikelser från denna policy ska rapporteras till VD genom att skicka mejl till maria@safircommunication.se

6 Uppdateringar och granskningar

Styrelsen ska granska och uppdatera denna policy årligen, eller vid behov baserat, på rekommendationer från VD.