Transparens

En dålig nyhet publiceras och ändå stiger börskursen? Det borde väl ändå vara tvärtom? Nja, inte alltid. En av kapitalmarknadens värsta fiender är osäkerhet.

Osäkerhet betyder risk och risk kostar. Om det spekuleras och råder osäkerhet om ett eventuellt negativt framtida händelseförlopp innebär det att aktiens riskpremie stiger. När osäkerheten sedan skingras genom att farhågorna besannas, uppfattas det som positivt eftersom risken minskar. Då kan aktiekursen stiga, trots att nyheten i sig var dålig.

Kostnaden för risk är en viktig faktor att beakta i kommunikationsarbetet. En knapphändig, eller dålig kommunikation kokar till syvende och sist ner till en osäkerhet som innebär risk. Den högre riskpremien påverkar aktiekursen negativt och drabbar aktieägarna direkt. Den höjer också priset och kostnaden för potentiellt nytt kapital om bolaget behöver ytterligare finansiering.

På motsvarande sätt kan transparens och tydlighet istället skapa värde genom att riskpremien sjunker. Det kan vara värt att hålla i minnet när nyheterna är negativa eller framtidsutsikterna ser bistrare ut. Det är mänskligt att i sådana perioder vilja undvika att berätta eller att vara fåordig. Tyvärr får den strategin ofta dubbel negativ verkan – dels en i sig dålig nyhet, dels en osäkerhet om konsekvenserna och betydelsen av vad som händer.

En ovilja att kommunicera väcker också misstankar. Risken ökar. Att minska transparensen är alltså den sämsta tänkbara strategin. Publicering av dåliga nyheter får inte undvikas och ska vara lika informativ som vid publicering av goda nyheter. Det är viktigt att köra med öppna kort och vara konsekvent i omfattning, djup och frekvens på kommunikationen inte bara när den är positiv, utan även när den är negativt. Det minskar risken och ökar därmed bolagsvärdet över tid.