equity story

När ett bolag ska börsnoteras eller genomföra en större transaktion, läggs det ner mycket tid och omsorg på att arbeta fram och beskriva equity storyn, det vill säga varför man ska investera i ett bolag. Utöver vid dessa tillfällen, är det lätt att equity storyn hamnar lite i skymundan.

En analytiker måste ha ett case att presentera för investerarna, och de senare något att relatera till. Vissa bolag lägger ut en punktlista med argument till varför investerarna ska placera i bolaget på webben eller i delårsrapporterna. Den listan måste dock sedan hänga ihop med den löpande kommunikationen.

För att ge trovärdighet åt argumenten, måste innehållet bevisas och beskrivas i konkreta resultat. Fokus i kommunikationen har en benägenhet att hamna på de kortsiktiga händelserna och detaljerna, medan motiven till varför investerarna ska ha bolaget i portföljen på lite längre sikt tappas bort. Equity storyn måste vara väl underbyggd och gå som en röd tråd genom all kommunikation. Den ska inte behöva redovisas separat, utan genomsyra budskapen. Varje rapporttillfälle eller investerarmöte ger en möjlighet att upprepa och förankra equity storyn.

Har ett bolag exempelvis framhållit att en stor andel outsourcad produktion innebär flexibilitet och motverkar svängningar i resultatet, eller om innovationer och produktutveckling framhålls som en av bolagets styrkor och innebär att höga marginaler kan bibehållas, måste den löpande utvecklingen knyta an till det. Nu invänder någon att utvecklingen inte alltid går enligt plan. Nej, det är korrekt, men ingen förväntar sig att stigen framåt ska vara spikrak. Det viktiga är att ge adekvata förklaringar till avvikelser och beskriva åtgärdsplaner. Ta vara på tillfällena att underbygga och upprepa equity storyn. Det är det som långsiktigt driver intresset för aktien och därmed värdet för aktieägarna.